A+ A A-

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/stepienpho/domains/zdjecia.wroclaw.pl/public_html/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Regulamin

Regulamin Portalu Zdjecia.wroclaw.pl

§1.
Postanowienia ogólne1. Definicje

a. Wydawca – GrzegorZ Stępień, właściciel Portalu zdjecia.wroclaw.pl.

b. Portal zdjecia.wroclaw.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.zdjecia.wroclaw.pl/ wraz serwisami internetowymi z nim współpracującymi.

c. Użytkownik Portalu – każda osoba wchodząca stronę serwisu zdjecia.wroclaw.pl.

d. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania przez Użytkowników Portalu zdjecia.wroclaw.pl, dostępny pod adresem internetowym: http://www.zdjecia.wroclaw.pl/regulamin.html.

e. Newsletter Portalu zdjecia.wroclaw.pl lub Newsletter – cykliczna wiadomość elektroniczna, wysyłana przez Wydawcę na podane przez Użytkowników adresy e-mail, zawierająca skróty i odnośniki do najważniejszych informacji zamieszczanych w Portalu zdjecia.wroclaw.pl, a także informacje handlowe, w tym reklamy, których wysyłka została opłacona przez klientów Wydawcy.

f. Subskrybent Newslettera – Użytkownik Portalu, który dopisał adres e-mail do listy Subskrybentów Newslettera i potwierdził wolę otrzymywania Newslettera w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

g. Niezapowiedziane Wiadomości – wiadomości elektroniczne, wysyłane na podane dobrowolnie przez Użytkowników adresy e-mail, zawierające informacje dotyczące bezpośrednio serwisów, czasopism, usług i produktów Wydawcy (np. zmian, promocji), a także informacje handlowe, w tym reklamy, których wysyłka została opłacona przez klientów Wydawcy.

2. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady korzystania z Portalu zdjecia.wroclaw.pl przez Użytkowników.

3. Każdy Użytkownik, który korzysta z Portalu zdjecia.wroclaw.pl, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin wraz ze zmianami zostanie opublikowany pod adresem internetowym: http://www.zdjecia.wroclaw.pl/regulamin.html. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Portalu zdjecia.wroclaw.pl.

6. Użytkownik, który korzysta z Portalu zdjecia.wroclaw.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.

7. Korzystanie z Portalu zdjecia.wroclaw.pl jest nieodpłatne za wyjątkiem usług promocyjno-reklamowych i pośrednictwa sprzedaży – świadczonych przez Portal zdjecia.wroclaw.pl .


§2.
Odpowiedzialność


1. Wydawca Portalu zdjecia.wroclaw.pl dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w Portalu zdjecia.wroclaw.pl były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika.

2. Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z Portalu zdjecia.wroclaw.pl ponosi wyłącznie Użytkownik.

3. Wydawca ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Portalu zdjecia.wroclaw.pl, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

4. Wydawca nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Portalu zdjecia.wroclaw.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia ww. faktów.

5. Wydawca ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania Portalu zdjecia.wroclaw.pl bez podania przyczyn.§3.
Prawa autorskie


1. Wszelkie treści zamieszczone w Portalu zdjecia.wroclaw.pl są chronione prawem autorskim przysługującym Wydawcy lub innym podmiotom, które uprawniły Wydawcę do wykorzystania ich materiałów w Portalu.

2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły prasowe, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna Portalu zdjecia.wroclaw.pl.

3. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych w Portalu zdjecia.wroclaw.pl wymaga pisemnej zgody Wydawcy i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie. Zapis ten stosuje się również do wykorzystywania przez Użytkowników treści zamieszczonych w Portalu zdjecia.wroclaw.pl w celach niekomercyjnych. Zapis ten nie dotyczy §3.pkt.4.

4. Zdjęcia posiadające znaki wodne (autorskie) Wydawcy można używać dowolnie w celach osobistych i komercyjnych. o ile nie zostaną te znaki usunięte lub ukryte. Tych zdjęć nie mozna modyfikować, ciąć, zmieniać ekspozycji ani w żaden sposób modyfikować ich wyglądu. Nie wolno używać również ich fragentów.

5. Użytkownicy, którzy zamieszczają własne treści w Portalu zdjecia.wroclaw.pl za pomocą dostępnych narzędzi, zgadzają się tym samym na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie osobistego użytku oraz redagowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie ich przez Wydawcę.

6. Użytkownicy, którzy zamieszczają własne treści w Portalu zdjecia.wroclaw.pl za pomocą dostępnych narzędzi, oświadczają tym samym, że do wszystkich publikowanych treści przysługują im majątkowe prawa autorskie, które w sposób nieodpłatny udostępniają Wydawcy w celu ich dalszego rozpowszechniania i używania, w tym zwielokrotniania dowolną techniką.


§4.
Polityka prywatności


1. Wydawca nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu zdjecia.wroclaw.pl i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Korzystanie z Portalu zdjecia.wroclaw.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, które pozwalałby na jego identyfikację.

3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w Portalu zdjecia.wroclaw.pl narzędzi do zamieszczania własnych treści – w szczególności komentarzy i opinii, sami decydują o podaniu niektórych swoich danych osobowych. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.

4. Wydawca ma prawo organizować ankiety i konkursy kierowane do Użytkowników Portalu zdjecia.wroclaw.pl. Podanie danych osobowych, pozwalających na identyfikację Użytkownika, jest wtedy dobrowolne. Użytkownikom, którzy nie wezmą udziału w ww. ankietach i konkursach, nie zostanie z tego powodu ograniczony dostęp do Portalu.

5. Dane osobowe, podane w sytuacji opisanej w §4. ust. 4., są wykorzystywane przez Wydawcę tylko w celach informacyjnych na wewnętrzny użytek Wydawcy.

6. Wydawca wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, wysyłane do komputera Użytkownika i identyfikujące go oraz pozwalające na poznanie niektórych jego zachowań w Internecie. Informacje pozyskane tą drogą są wykorzystywane na wewnętrzny użytek Wydawcy. Warunkiem działania cookies na komputerze Użytkownika jest zezwolenie na ich akceptację przez przeglądarkę internetową i nieusuwanie z dysku twardego komputera, przy czym brak akceptacji cookies, jak również ich usunięcie, może powodować ograniczenia Użytkownika w dostępie do Portalu.

7. Użytkownicy mają możliwość bezpłatnej subskrypcji cyklicznego elektronicznego Newslettera Portalu zdjecia.wroclaw.pl.

8. Aby zostać dopisanym do listy Subskrybentów Newslettera, Użytkownik musi podać adres e-mail za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w Portalu zdjecia.wroclaw.pl. Na podany adres e-mail zostanie przez Wydawcę wysłana prośba o potwierdzenie woli otrzymania Newslettera. Po otrzymaniu przez Wydawcę wymienionego w zdaniu poprzednim potwierdzenia, rozpocznie się subskrypcja Newslettera, na zasadach przewidzianych przez Wydawcę.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Niezapowiedzianych Wiadomości Użytkownikom, których adresy e-mail znajdują się na liście Subskrybentów Newslettera Portalu zdjecia.wroclaw.pl.

10. Użytkownik, który znajduje się na liście Subskrybentów Newslettera, może w każdym czasie usunąć swoje dane z tej listy. Rezygnuje tym samym z otrzymywania Newslettera Portalu zdjecia.wroclaw.pl., jak również z otrzymywania Niezapowiedzianych Wiadomości.


§5.
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Portalu zdjecia.wroclaw.pl pod adresem: http://www.zdjecia.wroclaw.pl/regulamin.html.

3. Wszelkie spory rozstrzygane są w miejscu siedziby Sądu zamieszkania Wydawcy.